Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον έλεγχο & συντήρηση μετασχηματιστών μέσης τάσης του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

 

Leave a reply