Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ορολογική ταυτοποίηση β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων μέθοδος latex & ταχεία εξε

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ β-ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ LATEX & ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕ (2)

Leave a reply