ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 2016 ΑΔΑ 6ΥΖ3469ΗΖΞ-ΚΥΜ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (1)

Leave a reply