ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συντήρησης-Επισκ. μηχαν. αιμοκάθαρσης GAMBRO ΑΔΑΜ ΠΡΟΚ. 18PROC003479977

Leave a reply