Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Νοσηλευτικά Τμήματα που καλύπτουν την Ιατρική Υπηρεσία του ΓΝ−ΚΥ Λήμνου.

Στο Νοσοκομείο συνίσταται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/1992 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

α. τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο
β. έναν Προϊστάμενο Τμήματος
γ. ένα (1) νοσηλευτή τμήματος

Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
α. Η παροχή της νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου-ΚΥ, όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Προεδρικά Διατάγματα, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του Διοικητή αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την Ιατρική Υπηρεσία των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Τηλ.22543-50405

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Ευτέρπη Καζόλη