Τμήμα Επειγόντων

Στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου. λειτουργεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Το. Τ.Ε.Π. βρίσκεται στο Ισόγειο.

Σκοπός του Τ.Ε.Π. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υγειονομικής περίθαλψης με ορθή διάγνωση και θεραπεία.

Αποτελεί Τμήμα του Νοσοκομείου που έχει στόχο την υποδοχή, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα και οξέα προβλήματα που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, καθώς και τη διαχείρισή τους ως τη στιγμή εισαγωγής τους σε Κλινική ή μεταφοράς τους σε άλλη Μονάδα Υγείας. Είναι ένας ιδιαίτερα νευραλγικός χώρος παροχής ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, ο οποίος αδιαμφισβήτητα διαμορφώνει την πρώτη εντύπωση του λήπτη παροχής υπηρεσιών υγείας για ολόκληρο το Νοσοκομειακό Σύστημα Υγείας της χώρας.

Το Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου», σεβόμενο τις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας, παρέχει ποιοτική φροντίδα υγείας σε εναρμόνιση με τα πρωτόκολλα, τις κατευθυντήριες οδηγίες και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της υγείας.

Στο Τμήμα Επειγόντων εξετάζονται για οξέα ιατρικά προβλήματα όλοι οι πάσχοντες, ασφαλισμένοι ή μη.