Διοικητική Υπηρεσία

Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τμήματα,ως ακολούθως:

Τμήματα
1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Γραμματείας
3. Κίνησης Ασθενών
4. Οικονομικού
5. Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας
6. Επιστασίας−Ιματισμού

Διευθυντής Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας: Αθανάσιος Σουσαλής