Δημόσιος Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστήρια αναλυτών αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό και παρακλίνιο αναλυτικό σύστημα μέτρησης καρδιακών δεικτών με συνοδό εξοπλισμό

ΑΔΑΜ-ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 21PROC009139334

 

Leave a reply