Δημόσιος Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της αποκομιδής, μεταφοράς, διάθεσης, αποστείρωσης και καύσης νοσοκομειακών αποβλήτων

ΑΔΑΜ – ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 21PROC009495334

ΑΔΑΜ – ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21PROC009496804

 

Leave a reply