ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚ.19PROC004450370 ΒΙΟΧΗΜ.ΑΝΑΛ.ΑΔΑ ΔΙΑΚ.9ΒΤ8469ΗΖΞ-Σ7Ξ ΒΙΟΧΗΜ.ΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Leave a reply