ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ (CPV:30197643-5)- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ) (CPV:30199300-2)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΑΡΦΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

Leave a reply