ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ LASER CORONA FIBER ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Δημόσια Διαβούλευση 25-2-21

Leave a reply