Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών,
την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και των Πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης, έχει την ευθύνη για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του δικτύου. Μεριμνά για τη συντήρηση των υπαρχόντων συστημάτων και εφαρμογών, επιμελείται της δικτυακής υποδομής και φροντίζει για τις αναβαθμίσεις όπου είναι απαραίτητο βάσει της εξέλιξης της τεχνολογίας και των αναγκών του Νοσοκομείου. Διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες των εφαρμογών, παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντηρεί τον πληροφοριακό εξοπλισμό του Νοσοκομείου.

e-mail: pliroforiki-gnlimnou@1160.syzefxis.gov.gr