Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διαθερμίες χειρουργικές Μ.Χ. και ρολά κλιβάνου ατμού

ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.Χ. ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΠΙΕΤΑ

Leave a reply