ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΑΜ & ΜΕΑ)

77ΑΚ469ΗΖΞ-ΛΩ4

ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΚΥΑ  37591/2031/2003 ΑΝΤΙΚΑΘΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΑ οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012)

Leave a reply