ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΟΥ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ_signed

Leave a reply