Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάθεση ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 και 2018 και Απογραφή χρήσης έτους 2017 και 2018 σε Ορκωτούς Λογιστές

αδαμ κατ.17PROC002377063 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΚΩΤΟΙ 2017

Leave a reply