ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020 ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

20PROC007877906_ΑΔΑΜ_ΔΙΑΚΗΡ.ΟΡΚΩΤΟΙ

Leave a reply