ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

20PROC007907264 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡ. ΜΕΤΑΦ. ΒΙΟΛΟΓ. ΥΛΙΚΟΥ

Leave a reply