ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΩΨΓ6469ΗΖΞ-ΖΦ4

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. στo  Γραφείo Προμηθειών  του Νοσοκομείου

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. (17 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.)

Leave a reply